Generalforsamling 28-02-2019

Den 28-02-2019 afholdt Øster Hornum Fitness generalforsamling.
Formand Kathrine Bach Jensen bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og stemmetæller:

Per vælges som dirigent.
Agnete vælges som referent.
Per og Ole vælges som stemmetæller.
Dagsorden gennemgås.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse:

Kathrine fremlægger formandsberetning.
Det har været Kathrines første år som formand.
Det opleves at de nuværende hold er populære og velbesøgte.
Der er startet en række nye tiltag; Yoga og CrossGym er nye hold som vil igangsættes i løbet af foråret og sommeren.
I forbindelse med nye tiltag er der blevet uddannet nye instruktører. Kasper og Linea bydes velkomne som nye fitnessinstruktører. Nadia er i gang med uddannelse som yogainstruktør og har på nuværende tidspunkt et ”prøvehold”. Tim og Rasmus tager i kommende weekend til Vejle på instruktørkursus i CrossGym.
CrossGym starter op på ”gården” og vil gøre brug af Katbakken.
Ole starter gåhold for alle – dette er også et tilbud for ikke eksisterende medlemmer. Gåholdet har modtaget tilskud fra ”Bevæg dig for livet”.
Det opleves at medlemmerne forsvinder i takt med det gode vejr, og i 2018 var ØHF udfordret på, at få dem ind igen til efteråret, hvorfor det har været fundet nødvendigt med de ovennævnte nye tiltag, i håb om at ØHF skal forblive det foretrukne træningssted for lokalbefolkningen i området.
Bemærkninger:
Ift. lån af Katbakken til CrossGym skal Katbakkens bestyrelse spørges.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:

Søren fremlægger regnskab. ØHF har i 2018 et underskud ved årets udgang på i alt 76.921.89 kr.
Afskrivninger for 111.002.08 kr. Således et overskud før afskrivninger på i alt 35.070.19 kr. Der er i 2017 sket en ændring ift. sponsoraftale, og derfor er der tilbageført udgift til konto nr. 1033 ”sponsorater”.
I et forsøg på at gøre ØHF mere synlig i bybilledet er der i regnskabsåret 2018 bruget et højere beløb på annoncering, hvilket blandt andet er gået til skilte til hallen. Derudover er der brugt en del penge på konto nr. 3628 ”porto og gebyrer”, pga. uoverensstemmelse med banken.
Bemærkninger: regnskab godkendes.

4. Fremlæggelse af budget til orientering:

Søren orienterer om budget for 2019.
Af flere årsager forventes et mere positivt regnskab i 2019 – dette blandt andet på baggrund af, at afbetalingen på de store fitnessmaskiner er afsluttet, og det derfor kun er romaskinen og de nye spinningscykler som afdrages på.
Ligeledes er edb-systemet sidste afskrivningsår, hvorfor udgiften hertil ligeledes er bortfalden.

5. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Helle ønsker at fratræde sin post i bestyrelsen. Dette et år før tid, da hun ved sidste generalforsamling blev valgt i en 2årig periode. Dette godkendes af generalforsamlingen.
Ligeså ønsker Søren at fratræde sin post i bestyrelsen (som kasserer).
Birgitte Bak-Sørensen ønsker at fratræde sin post i bestyrelsen, men stiller op som suppleant.
Annemette Villadsen og Agnete Spetzler stiller op som bestyrelsesmedlemmer og vælges begge af generalforsamlingen.

7. Valg af suppleanter:

Birgitte Bak-Sørensen og Rasmus Spetzler stiller op som suppleanter og vælges begge af generalforsamlingen. Herved bliver den ene af suppleanterne ved førstkommende bestyrelsesmøde mening medlem i bestyrelsen grundet Helles fratræden.

8. Valg af revisorer:

Brian og Iver ønsker at fortsætte som revisorer.

9. Eventuelt:

  • Hvordan øger vi medlemstallet i ØHF?
  • Hvordan er aldersfordelingen i ØHF?
  • Er det muligt at kunne ændre i strukturen af medlemskaberne, for at gøre det til et mere attraktivt valg?
  • Hvordan tænkes de nye tiltag at blive annonceret?
    Sociale medier, avis etc.
  • Hvordan opleves ”fitness try day”? Skal dette gentages?
  • Hvad tænkes omfanget af de nye hold at blive?

Bilag til generalforsamling kan hentes her: Generalforsamling 2019

Referater fra tidligere generalforsamlinger